Thứ năm tuần V thường niên.

01:47 08/02/2424

22

NHỮNG GÌ TỪ CON NGƯỜI TA XUẤT RA, ĐÓ LÀ CÁI LÀM CHO NGƯỜI TA RA Ô UẾ

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”.

Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.

Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế”.

Suy niệm

1. THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã cho thấy “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.” Người còn giải thích thêm: “Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.”

Những lời của Chúa Giê-su giúp chúng ta hiểu rõ về hai điều. Thứ nhất, không gì từ bên ngoài có thể làm tổn thương hoặc làm cho tâm trí của chúng ta trở nên xấu, trừ khi chúng ta cho phép chúng xảy ra. Không phải những lời nói, cách ứng xử của người khác hay là các sự kiện xảy ra xung quanh chúng ta làm cho chúng ta trở nên người xấu, nhưng chính cách tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ứng của chúng ta đối với những điều ấy làm cho chúng ta trở nên người xấu. Thứ hai, những tư tưởng xấu đều xuất phát từ trong tâm. Tâm tối đen thì sinh ra những tư tưởng và ước muốn đen tối.

Nếu những tư tưởng đen tối đều xuất phát từ tâm đen tối, thì những tư tưởng tốt đẹp sẽ xuất phát từ tâm trong sáng. Điều quan trọng là chúng ta phải biết thay đổi từ bên trong, từ chính cách suy nghĩ và cảm nhận cuộc sống của chính mình. Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay. Xin Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, giúp chúng ta thanh luyện và thay đổi lối suy nghĩa của mình, để tâm trong sáng phát xuất ra những tư tưởng và ước muốn tốt đẹp, góp phần thánh hóa thế giới hôm nay.

Lm. Giu-se Tạ Minh Quý