Kinh Đọc Thường Ngày

Kinh Đọc Thường Ngày

Kinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn...

Hướng dẫn xét mình và Cách thức xưng tội

Hướng dẫn xét mình và Cách thức xưng tội

I – CHUẨN BỊ TÂM HỒN Trước hết, hãy cầu xin Thiên Chúa...