LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền...

Mặc Khải Lòng Chúa Thương Sót

Mặc Khải Lòng Chúa Thương Sót

"Ngay cả kẻ tội lỗi cứng cõi nhất mà chịu lần Chuỗi...